RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: INSPIRACJA Dorota Piepiórka, ul. Bolesława Chrobrego 5/6, 82-500 Kwidzyn.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach:

 • zawieranie oraz należyte wykonanie umów obejmujących działalność Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacja zamówień na produkty i usługi Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umożliwienie korzystania z funkcji strony internetowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 • reakcja na informacje przesłane do INSPIRACJA Dorota Piepiórka z wykorzystaniem formularza kontaktowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO),
 • pozyskiwanie klientów, kontakt w celu przedstawienia oferty (marketing bezpośredni) Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
 • przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO), 
 • umożliwienie  wysyłania komentarzy do artykułów, wyrażania opinii a także dodawania wypowiedzi na portalu społecznościowym facebook, instagram itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klientów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienie prawnie ciążących na Administratorze danych obowiązków w związku z koniecznością wystawienia rachunku, faktury oraz przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podstawą prawną przetwarzania są:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, których nadrzędny charakter mają interesy, lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. Kancelaria Notarialna, Urząd Skarbowy, Sąd), 
 • podmioty wskazane przez Państwa (np. bank), 
 • inni odbiorcy tacy jak: kurierzy, podmioty świadczące usługi pocztowe, kancelarie prawne, itp.
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartych umów (np. usługi hostingowe).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej:

 1.  w związku z realizacją zwartej umowy, do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz
  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,
 2. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania celu dla którego zostały zebrane, 
 3. do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Jeżeli szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają, mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych, tj. prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane i w związku z tym uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, lub kryteria ustalania tego okresu.
 2. sprostowania danych, tj. prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. usunięcia danych, tj. prawo do usunięcia dotyczących Państwa danych, a my mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, jeżeli zachodzi jeden z warunków: 
 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 • Wycofali Państwo zgodę, na której się opierało przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, a sprzeciw został uznany za zasadny.
 1. ograniczenia przetwarzania danych, obejmuje sytuacje, w których:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, to do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwimy Państwu korzystanie z niektórych produktów i usług oferowanych przez Administratora, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

 1. przenoszenia danych, tj. mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany.
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 3. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej u Administratora, lub poprzez adres e-mail. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.

Czy muszą nam Państwo podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy obejmującej działalność Administratora. Konsekwencją ich niepodania może być brak zawarcia i wykonania umowy.

Czy Państwa dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.

Jak uzyskać dodatkowe informacje  o przetwarzaniu danych osobowych?

Adres do korespondencji: INSPIRACJA Dorota Piepiórka, ul. Bolesława Chrobrego 5/6, 82-500 Kwidzyn.

Adres email: biuro@bajecznachemia.pl